Algemene Maatregel van Bestuur rondom pauze jaarverantwoording in werking

Op 25 mei 2024 is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in werking getreden die regelt dat bepaalde zorgaanbieders* over de boekjaren 2022 en 2023 geen jaarverantwoording openbaar hoeven te maken. Een aantal zorgaanbieders die in deze zogenoemde pauzegroep vallen, heeft over 2022 en/of 2023 wel een jaarverantwoording openbaar gemaakt. Deze jaarverantwoordingen worden verwijderd, tenzij de zorgaanbieder aangeeft deze vrijwillig openbaar te maken.

* Het gaat om zorgaanbieders die voor 1 januari 2022 zijn opgericht en behoren tot een categorie van zorgaanbieders die voor 1 januari 2022 geen jaarverantwoording openbaar hoefden te maken op grond van wet- en regelgeving van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Jaarverantwoordingen vrijwillig openbaar maken of verwijderen

Met de inwerkingtreding van de AMvB is er geen wettelijke grondslag om de jaarverantwoordingen van zorgaanbieders die onder de pauze vallen te publiceren. Daarom worden deze jaarverantwoordingen automatisch verwijderd (een zorgaanbieder hoeft hier niets voor te doen), tenzij de zorgaanbieder uitdrukkelijk aangeeft de jaarverantwoording vrijwillig openbaar te maken.

Jaarverantwoording vrijwillig openbaar maken

Zorgaanbieders die dit betreft én een jaarverantwoording over 2022 en/of 2023 openbaar hebben gemaakt, hebben van ons op 15 mei 2024 bericht ontvangen. Zij kunnen er tot 15 juni voor kiezen hun jaarverantwoording vrijwillig openbaar te maken door opnieuw de bestuursverklaring te ondertekenen in DigiMV. Na genoemde datum worden de jaarverantwoordingen automatisch verwijderd.