LRZa

Landelijk Register Zorgaanbieders

Het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) is het openbare register waarin alle zorgaanbieders (ondernemingen) geregistreerd staan. De wettelijke basis van het LRZa is artikel 12 van de Wkkgz.

Het doel van het LRZa is om duidelijk te maken wie, waar, welke zorg verleent en met welke bevoegdheid. Zo heeft de burger inzicht in waar hij welke zorg kan verkrijgen.

Daarnaast maken ook diverse (overheids)organisaties gebruik van het LRZa voor bijvoorbeeld beleidsvorming of toezicht. Deze landelijke en openbare registratie van zorgaanbieders zorgt voor goed toezicht en een efficiënte uitvoering binnen de zorg. 

Gegevens uit vijf bronnen

Het LRZa registreert zelf niet direct informatie maar baseert zich op een aantal onderliggende bronnen en (wettelijke) basisregistraties. Hierbij wordt maximaal gebruik gemaakt van de gegevens die door zorgondernemingen al bij andere instanties zijn gemeld om (onnodige) dubbele registratie en daarmee gepaard gaande extra lastendruk te voorkomen.

Het LRZa brengt informatie uit diverse relevante basisregistraties in samenhang:

  1. het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  2. het AGB-register (Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners) van Vektis;
  3. het BIG-register (te raadplegen via de website van het BIG-register);
  4. informatie uit het openbaar databestand kwaliteitsgegevens zorg van Zorginstituut Nederland;
  5. de gegevens van de Jaarverantwoording Zorg.

Verder zijn er partijen die geen gegevens leveren, maar wel gebruik maken van het LRZa zoals de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zij maken gebruik van de LRZa-webservice om die specifieke informatie, waar zij volgens de wet toegang toe hebben, te kunnen inzien.

Hoe wordt een zorgaanbieder geregistreerd in het LRZa?

Een zorgaanbieder wordt automatisch toegevoegd aan het LRZa wanneer deze  zich registreert in het Handelsregister met een SBI-code uit een afgebakende set SBI-codes in het domein Zorg en Welzijn*. Indien een zorgonderneming geen zorg SBI-code heeft maar wel een AGB-code krijgt, dan wordt deze ook toegevoegd aan het LRZa (een voorbeeld is een taxionderneming die ziekenvervoer gaat verzorgen).

Vanuit de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) worden zorgaanbieders ook toegevoegd wanneer ze voldoen aan de meldplicht en/of een toelatingsvergunning krijgen. In de meeste gevallen zullen deze reeds in het LRZa staan, omdat ze een zorg SBI-code hebben. Vanaf 1 januari 2022 krijgen zorgaanbieders pas een AGB-code als ze zich gemeld hebben.

Het LRZa en het Zorgaanbiedersportaal

Om de gegevens in die in het LRZa staan in samenhang te tonen en te combineren met gegevens van andere registers, is het Zorgaanbiedersportaal beschikbaar. Dit is dus een overkoepelend portaal waarin informatie, van alle zorgaanbieders in Nederland die in diverse zorgregisters staan geregistreerd, publiekelijk vindbaar is.

Het LRZa is één van de belangrijkste bronnen voor het Zorgaanbiedersportaal.

Wat te doen bij onjuiste gegevens in het LRZa?

Ziet u op het Zorgaanbiedersportaal gegevens ziet die volgens u niet correct zijn? Laat deze gegevens dan wijzigen in de onderliggende bron, veelal in het Handelsregister van de KVK. Dit is de bij wet aangewezen authentieke basisregistratie die door ons als overheidsorganisatie gebruikt moet worden om dubbele registratie en lastendruk te voorkomen.

Als de gegevens met betrekking tot de AGB-registratie niet juist zijn, dan dient u die te wijzigen in het AGB-register bij Vektis.

*Welke SBI-codes worden automatisch in het LRZa geregistreerd vanuit de KVK?

Het Zorgdomein voor het LRZa omvat:

  • SBI-code 47.73 - Apothekers
  • alle SBI-codes uit sectie Q – Zorg en Welzijn beginnend met 86, 87 en 88

uitgezonderd de onderstaande 8 SBI-codes

 SBI

OMSCHRIJVING

86.92.2

Arbobegeleiding en re-integratie

86.92.3

Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding)

86.92.9

Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten

88.10.2

Welzijnswerk voor ouderen

88.91

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

88.99.2

Maatschappelijk werk

88.99.3

Lokaal welzijnswerk

88.99.9

Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen
en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn