CIBG
Dienst voor registers

BIG-register

Een BIG-registratie verleent duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Ook erkennen wij diploma's van zorgverleners met een buitenlands diploma die in Nederland willen werken.
www.bigregister.nl

Bureau Medicinale Cannabis

Het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) is als overheidsorganisatie verantwoordelijk voor de productie van cannabis voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden.
www.cannabisbureau.nl

Diergeneeskunderegister

Het Diergeneeskunderegister is verantwoordelijk voor de registratie van dierenartsen en paraveterinairen. Met deze registratie kan bijvoorbeeld een dierenarts zijn diergeneeskundige bevoegdheid aantonen.
www.diergeneeskunderegister.nl

Het CIBG is en blijft een omgevingsbewuste organisatie.

Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting

Sinds 2004 worden de gegevens van sperma- eicel- en embryodonoren landelijk geregistreerd. Wij beheren deze gegevens en verstrekken deze op verzoek aan het donorkind, ouders of huisarts.
www.donorgegevens.nl

Donorregister

In het Donorregister kunt u vastleggen of u uw organen na uw overlijden wel of niet beschikbaar stelt voor transplantatie.
www.donorregister.nl

Erkenning Geschilleninstanties

Het CIBG is sinds de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verantwoordelijk voor de erkenning van geschilleninstanties in de zorg. www.geschilleninstantieszorg.nl

Het CIBG zet de standaard in registers.

Farmatec

Bij Farmatec gaat het om de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en bloedproducten. Farmatec is in dat kader onder andere verantwoordelijk voor het verlenen van farmaceutische vergunningen en opiumontheffingen.
www.farmatec.nl

Jaarverslagen Zorg

Zorginstellingen moeten elk jaar verantwoording afleggen over de manier waarop zij het geld uit de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (WLZ) besteden. Die verantwoording leggen zij af in de jaarverantwoording zorginstellingen.
www.jaarverantwoordingzorg.nl

Lerarenregister

Het Lerarenregister is het beroepsregister voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs. Leraren kunnen zich in het nieuwe lerarenregister met wettelijke basis registreren vanaf 1 augustus 2018. Het CIBG bouwt het lerarenregister en voert het technisch beheer.
www.registerleraar.nl

Het CIBG is een lerende organisatie die continu streeft naar verbetering.

LRZa

Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) is een landelijk en openbaar register van zorgaanbieders. Dit register maakt duidelijk wie, waar, welke zorg verleent en draagt bij aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Nieuwezorgaanbieders.nl

Het CIBG ondersteunt het toezicht van de Inspectie voor de gezondheidszorg door nieuwe zorgaanbieders al bij de start van hun onderneming te informeren en te bevragen over kwaliteitsaspecten van de geleverde zorg.
www.nieuwezorgaanbieders.nl

Online aanbieders geneesmiddelen

Websites die medicijnen via internet te koop aanbieden moeten sinds 1 juli 2015 vermeld zijn op de website online aanbieders medicijnen (OAG). www.aanbiedersmedicijnen.nl

Het CIBG zet de standaard in registers.

Beheersvoorziening RIN

Het RIN is een rijksbreed identificerend nummer. Elke persoon die een werkrelatie met de Rijksdienst aangaat krijgt een RIN. Een RIN kan worden gebruikt om toegang te krijgen tot Rijksbrede voorzieningen, zoals P-direkt, de Rijkspas en de Digitale Werkomgeving Rijksdienst.

SBV-Z

De SBV-Z vormt voor de zorgsector de toegangspoort tot de Beheervoorziening BSN (BVBSN), de organisatie die primair verantwoordelijk is voor de uitgifte en het beheer van het burgerservicenummer.
www.sbv-z.nl

Schoolleidersregisters PO en VO

De Schoolleidersregisters PO en VO zijn de beroepsregisters voor schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs.
www.registerdirecteur.nl / https://www.schoolleidersregistervo.nl

Het CIBG zal als registerorganisatie en als uitvoeringsorganisatie van VWS een deskundig partner en professioneel opdrachtnemer zijn.

Toelating Zorginstellingen

Zorginstellingen hebben een toelating nodig wanneer zij zorg willen aanbieden die op grond van de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg (WLZ) voor vergoeding in aanmerking komt.

De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) regelt deze toelatingen, stelt regels over goed bestuur en bepaalt daarnaast in welke gevallen winst uitgekeerd mag worden.
www.wtzi.nl

UZI-register

Het Unieke Zorgverlener Identificatie Register (UZI-register) geeft een elektronisch paspoort, de UZI-pas, uit speciaal voor mensen die met zorggegevens werken. Daarnaast geven wij ook een elektronische identiteit uit voor systemen van zorgverleners, het UZI-servercertificaat.
www.uziregister.nl

Wet Normering Topinkomens

Het doel van de Wet Normering Topinkomens (WNT) is de beloning van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector op een maatschappelijk verantwoord niveau te brengen. Dit gebeurt door maxima te stellen aan bezoldigingen en ontslagvergoedingen. En door beloningsgegevens transparant te maken, te toetsen en te handhaven.
www.jaarverantwoordingzorg.nl/wnt

Het CIBG zet de standaard in registers.

Verwijsindex risicojongeren

De verwijsindex risicojongeren (VIR) is een digitaal systeem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) bij elkaar brengt.
www.rijksoverheid.nl

ZOVAR

Het Zorgverzekeraars identificatie en authenticatie register (ZOVAR) is de organisatie die de unieke identificatie van zorgverzekeraars en zorgkantoren via de elektronische weg in Nederland mogelijk maakt.
www.zovar.nl